مفهوم end length offset و rigid zone factor چیست؟ و چه تاثیری بر تحلیل سازه دارد؟