حال و اوضاع امروز جامعه مهندسی

مقدمه اگر جستجو در نِت شما را به این پست هدایت کرده احتمالا یا از جرگه ی فارغ التحصیلان رشته مهندسی و جویای شغل مناسب هستید و یا از آندسته مهندسین با سابقه ای که شرایط خوب برایشان خاطره شده؛ به هر تقدیر اوضاع امروز جامعه مهندسی برای هر دو دسته، در کل و جزء …

حال و اوضاع امروز جامعه مهندسی ادامۀ مطلب »