تعیین سختی فنر معادل خاک جهت مدلسازی شمع

هدف از تولید این مقاله پاسخ به سوالات زیر می باشد: تعریف اندرکنش خاک و سازه [Soil – Structure Interaction] کاربرد سختی فنر معادل [Equivalent Spring Stiffness] مدول بستر خاک [Soil Sub-grade Modulus] چیست؟ محاسبه مدول بستر خاک به کمک ST-PILE و اعمال آن در نرم افزارهای طراحی سازه (نظیر SAP2000)   تعریف اندرکنش خاک …

تعیین سختی فنر معادل خاک جهت مدلسازی شمع ادامه مطلب »