نکاتی اساسی پیرامون طول گیرایی و وصله آرماتور

مقدمه تعیین طول گیرایی و وصله آرماتورها طبق ضوابط موجود در مبحث نهم مقررات ملی، در هر شکل و شرایطی که باشد جزو مسائل پیچیده‌ای نبوده. اما از آن طرف در نظر گرفتن نکاتی ظریف در عین حال اساسی که در نتیجه حصول سالها تجربه‌ در طراحی و نظارت بر اجرا حاصل شده است شاید …

نکاتی اساسی پیرامون طول گیرایی و وصله آرماتور ادامه »