آرماتور حداقل (حرارت و جمع شدگی) در اعضای بتنی

مقدمه بعلت پدیده جمع شدگی [Shrinkage] ناشی از خشک شدن بتن تازه، انقباض در حجم یا طول قطعات بتنی ایجاد می گردد. این انقباض موجب بوجود آمدن تنش های کششی و نهایتا ایجاد ترک در بتن شده که باید با تعبیه آرماتورهای حرارتی این ترکها را در کل سطح بتن بگونه ای پخش نمود تا …

آرماتور حداقل (حرارت و جمع شدگی) در اعضای بتنی ادامۀ مطلب »