• مقدمه

مهندسین محاسب در تعیین مقاطع سازه، اغلب مجبور به محاسبه مشخصات هندسی آنها می شوند. بر این اساس در ادامه این مقاله روابط معروف مشخصات پیچشی مقاطع فولادی پرکاربرد تشریح می گردد.

J: ثابت پیچشی سن ونان

ثابت پیچشی سن ونان (J) بعنوان یک معیار جهت تعیین مقدار مقاومت مقاطع در برابر پیچش خالص و یکنواخت استفاده می شود. از این ضریب جهت تعیین مقاومت خمشی – کمانشی (LTB) مقطع تیرها و ظرفیت لنگر پیچشی مقطع ستونها استفاده می شود.

Cw: ثابت تابیدگی

ثابت تابیدگی (Cw) بعنوان یک معیار جهت تعیین مقدار مقاومت مقاطع در برابر پیچش غیر یکنواخت استفاده می شود. از این ضریب نیز همانند ثابت پیچشی جهت تعیین مقاومت خمشی – کمانشی (LTB) مقطع تیرها و ظرفیت لنگر پیچشی مقطع ستونها استفاده می شود.

Y0: مرکز برش

 مرکز برش یا مرکز پیچش مقطع، نقطه ای در صفحه مقطع است که حول آن مقطع دوران می نماید. از این معیار جهت تعیین پایداری مقاطع تحت بارهای ثقلی استفاده می شود.

  • مقاطع I شکل با دو محور تقارن

 

blog951000-torsional-properties-001

blog951000-torsional-properties-002

  • مقاطع ناودانی

 

blog951000-torsional-properties-003

blog951000-torsional-properties-004

مرکز برش نسبت به محور X برابر است با:

blog951000-torsional-properties-005

  • مقاطع نبشی

blog951000-torsional-properties-006

blog951000-torsional-properties-007

اغلب بعلت کوچک بودن ثابت تابیدگی نبشی، از آن صرفه نظر می گردد. در مقاطع دوبل نبشی پارامترهای J و Cw دو برابر می شوند. مرکز برشی نبشی در محل تقاطع محورهای ساقها قرار می گیرد.

  • مقاطع سپری

blog951000-torsional-properties-008

blog951000-torsional-properties-009

اغلب بعلت کوچک بودن ثابت تابیدگی سپری، از آن صرفه نظر می گردد. مرکز برشی نبشی در محل تقاطع محورهای بال و جان قرار می گیرد.

  • مقاطع I شکل با یک محور تقارن

blog951000-torsional-properties-010

blog951000-torsional-properties-011

اندیس ۱ و ۲ در پارامترها بترتیب بیانگر بال بالا و پایین مقطع می باشد. مرکز برشی مقطع طبق رابطه زیر تعیین می گردد:

blog951000-torsional-properties-012

در رابطه بالا، علامت Y0 اگر منفی شود یعنی مرکز برش زیر مرکز سطح مقطع قرار می گیرد. عموما مرکز برش بین مرکز سطح و بال پهن تر قرار می گیرد.

مرجع:

 Torsional Section Properties of Steel Shapes (CISC-ICCA).pdf