• مقدمه

شبکه آرماتور در تمام المانهای صفحه ای بتن مسلح نظیر فونداسیون، دال، دیوار و … بکار برده می شود که تعیین وزن واحد سطح آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در ادامه فرمول بسیار ساده ای جهت محاسبه وزن واحد سطح مش ارائه می شود.

  • تشریح

براحتی توسط رابطه زیر می توانید وزن یک متر مربع شبکه آرماتور را بدست آورید:

[(d۲/s)x + (d۲/s)y] × ۶.۱۶۵

در رابطه بالا جمله اول داخل پرانتز که دارای اندیس x است، نسبت مربع قطر آرماتور (میلیمتر) به فاصله مرکز به مرکز آنها (میلیمتر) درجهت افقی و جمله دوم داخل پرانتز که دارای اندیس y است، نسبت مربع قطر آرماتور (میلیمتر) به فاصله مرکز به مرکز آنها در جهت عمود است (شکل زیر). در صورت مشابه بودن قطر و فاصله آرماتورها در دو جهت متعامد، رابطه بالا بصورت زیر ساده می شود:

۲[(d۲/s)x,y] × ۶.۱۶۵

  • حل یک مثال

فرض کنید شبکه آرماتور با مشخصات زیر موجود بوده:

X: T25 @ 250 mm

Y: T22 @ 150 mm

جهت محاسبه وزن یک متر مربع از شبکه مش با مشخصات بالا، براحتی می توان نوشت:

[(۲۵۲/۲۵۰)x + (۲۲۲/۱۵۰)y] × ۶.۱۶۵ = ۳۵.۳ kg/m۲

 

همچنین توصیه می شود بخوانید:

screenshot-11_16_2016-6_48_40-pm آرماتور حداقل (حرارت و جمع شدگی) در اعضای بتنی