• تعریف

در مواردی که مقطع اعضای باربر عمودی مانند ستون و شمع بصورت دایره می باشد، اغلب از آرماتور دورپیچ بعنوان خاموت استفاده می گردد. از مزایای استفاده از آرماتور دورپیچ بعنوان خاموت، پیوستگی آن و ارتقای محصورشدگی آرماتورهای اصلی عضو فشاری می باشد.

 

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 001

 

  • تعیین طول اورلپ (وصله)

مطابق بند ۹-۲۱-۴-۴-۵ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان موارد زیر جهت تعیین طول اورلپ خاموت دورپیچ تعیین شده است:

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 002

در آیین نامه ACI-318 نیز مطابق زیر مقادیر مشابهی جهت طول اورلپ ارائه شده است:

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 003

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 004

بر این اساس می توان در خاموتهای دورپیچ که آرماتور آنها آجدار می باشد، مقدار ۴۸ برابر قطر خاموت را بعنوان طول اورلپ (بشرطی که از ۳۰۰ میلیمتر کمتر نباشد) پذیرفت.

  • اصول صحیح اورلپ

مطابق بند ۳-۷-۲-۵ نشریه ۴۶۳ معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی در نواحی که از آرماتور عرضی برای محصور کردن بتن استفاده می شود، هم پوشانی آرماتور دورپیچ مطابق شکل زیر مجاز نیست و برای اتصال آرماتور دورپیچ در این نواحی باید از جوش (با رعایت کامل ضوابط ) استفاده نمود.

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 005

اورلپ ساده خاموتهای اسپیرال با انتهای بدون قلاب

 

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 007

جوش در طول اورلپ خاموت اسپیرال

 

همچنین در موارد خاص عدم امکان اجرای جوش و با تایید قبلی، همپوشانی آرماتور دورپیچ فقط در صورتی مجاز است که زاویه خمیدگی قلاب از ۱۳۵ درجه بیشتر بوده و به طول حداقل ۱۵ برابر قطر دورپیچ و یا ۲۵ سانتیمتر، هرکدام که بزرگتر است، در داخل هسته مرکزی بتن ادامه داده شود (شکل زیر سمت چپ).

 

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 006

 

در شکل زیر نیز نحوه خم صحیح خاموت اسپیرال در صورت انجام ندادن جوش مشاهده می گردد.

 

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 000-2

 

توجه کنید که عدم بکارگیری خم ۱۳۵ درجه یا جوش اورلپ در محل وصله خاموتهای دورپیچ مانند اتفاقی که در شکل زیر برای یک پایه پل رخ داده منجر به ضعف شدید رفتار لرزه ای عضو فشاری می گردد.

 

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 009

 

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 008-2

Blog960100 #042 - Spiral Stirrupts 010

Blog950900 - Tips about Rein Anchorages 003-2