• مقدمه

مقاومت فشاری بتن به مقاومتی گفته می شود که نمونه های استاندارد بتنی (استوانه ای و مکعبی) تحت آزمایش فشار تک محوری تا وقوع شکست از خود نشان می دهند. مقاومت فشاری معیار مهمی جهت تعیین عملکرد بتن حین سرویس دهی می باشد. مقاومت فشاری هر نمونه بسادگی با تقسیم بار شکست به مساحت اعمال بار، معمولا پس از ۲۸ روز از نگهداری و عمل آوری بتن محاسبه می شود.

 در ادامه این مقاله انواع حالات شکستگی نمونه های بتنی مورد بررسی قرار می گیرد.

 • الگوی شکست نمونه های مکعبی

بر اساس آیین نامه BS EN 12390-3: 2002 شکست مطلوب نمونه بتنی بگونه ای است که با افزایش فشار باید ۴ وجه کناری بطور مساوی دچار ترک گردد و پس از شکست قطعه باقی مانده بصورت دو هرم معکوس رویهم قرار گرفته یا دو هرم جدا شده باشد (به شکل زیر دقت کنید).

Blog960200 #043 - Failure Pattern of Cube & Cylinder 001

شکست نامطلوب نمونه های مکعبی نیز بصورت یکی از ۹ حالات زیر رخ می دهد:

Blog960200 #043 - Failure Pattern of Cube & Cylinder 002

 • الگوی شکست نمونه های استوانه ای

مطابق قسمت قبل برای نمونه های استوانه ای نیز شکست مطلوب مطابق شکل زیر می باشد:

Blog960200 #043 - Failure Pattern of Cube & Cylinder 003

 

شکست نامطلوب نمونه های استوانه ای نیز بصورت یکی از حالات A تا K می باشد:

Blog960200 #043 - Failure Pattern of Cube & Cylinder 004

 • مشخصات شکست مطلوب

 1. توزیع ترک بصورت یکنواخت در ۴ وجه نمونه مکعبی و پیرامون نمونه استوانه ای

 2. عدم ایجاد خسارت به وجه بالا و پایین نمونه

 3. الگوی ایجاد ترک بصورت عمودی و زیگراگ

 4. جدا شدن وجوه اطراف بگونه ای که قطعه هرمی شکل باقی بماند

 • مشخصات شکست نامطلوب

 1. خرد شدگی تنها در یک وجه نمونه

 2. ایجاد ترک افقی بصورت نامتقارن در نمونه

 • علل ایجاد شکست نامطلوب

 1. ایراد در جک دستگاه

 2. خطای اپراتور آزمایشگاه

 3. قالب گیری نامناسب

 4. عمل آوری نامطلوب

 5. طرح اختلاط نامناسب