• مقدمه

قبل از طراحی سازه دیوار حائل (مانند ضخامت تیغه، مقاومت فشاری بتن، مقدار آرماتور و …) باید هندسه دیوار به صورتی تعیین گردد که مجموعه دیوار در برابر نیروهای وارده پایدار باشد. برای تامین پایداری دیوار حائل برقراری ۴ شرط زیر باید کنترل گردد:

  1.  کنترل در برابر واژگونی

  2. کنترل در برابر لغزش

  3. کنترل در برابر نشست و کج شدگی

  4. کنترل لغزش کلی شیروانی

  • کنترل واژگونی

برای اقناع این کنترل باید مطابق شکل زیر نسبت لنگر مقاوم (Wx1+ PavB) به لنگر واژگونی (Pah*h’/3) بزرگتر یا مساوی ۲ باشد.

  • کنترل لغزش

برای اقناع این کنترل باید مطابق شکل زیر نیروی اصطکاکی مقاوم (F=µR) به علاوه نیروی مقاوم قابل اطمینان (Pp) به نیروی محرک (Pah) بزرگتر یا مساوی ۱/۵ باشد. توجه شود که هنگام استفاده از Pباید از وجود آن اطمینان داشت؛ یعنی هیچگونه نگرانی از فرسایش خاک جلوی پنجه وجود نداشته و سطح سطح پیشانی پنجه بدون هیچگونه قالب بندی مستقیما در تماس با خاک بتن ریزی شده باشد.

در شکل بالا W برابر مجموع اوزان تمام بخش های دیوار + وزن خاک روی فونداسیون است.

نکته: مقادیر ضریب اصطکاک بصورت زیر پیشنهاد شده است:

 

مصالح دانه ای درشت دانه (بدون لای)       ←     μ = ۰٫۵۵

مصالح دانه ای درشت دانه ( لای دار)         ←     μ = ۰٫۴۵

لای                                                      ←     μ = ۰٫۳۵

بستر سنگی با سطح زبر                         ←     μ = ۰٫۶۰

 

  • کنترل در برابر نشست

برای این کنترل باید طول پایه دیوار (عرض فونداسیون = B) به قدر کافی بزرگ باشد تا تنش های زیر فونداسیون کوچکتر از تنش های مجاز خاک باشد.

  • کنترل لغزش کلی شیروانی

در مواقعی دیوار جوابگوی حالات ۱ تا ۳ بوده اما مجموعه دیوار و خاک آن ممکن است حول یک دایره عمیق، لغزش نماید و ناپایدار گردند. کنترل این مورد اغلب از روش بیشاب صورت می گیرد که برای مطالعه دقیق آن به کتب مکانیک خاک ارجاع گردد.

در شکل زیر مجموعه ۴ حالت ناپایداری نمایش داده شده است.

Blog 951200 - Stability of Retaining Walls 002

 مراجع:

“طراحی سازه‌های بتن مسلح – جلد دوم”. طاحونی، شاپور.

Adv Product951200 #043 - RC Retaining Wall Manual Design (Part 1)

Adv Product951200 #043 - RC Retaining Wall Manual Design (Part 2)

همچنین توصیه می شود بخوانید:

screenshot-11_16_2016-6_48_40-pm شرح انواع بارهای وارد بر دیوار حائل

screenshot-11_16_2016-6_48_40-pm تشریح عمق بحرانی گودبرداری

screenshot-11_16_2016-6_48_40-pm اصول گودبرداری و پایدارسازی گود به روش خرپایی

screenshot-11_16_2016-6_48_40-pm انواع گسیختگی در فونداسیون و پی تحت بارگذاری