گروه مهندسی StrucTech آماده ارائه خدمات مهندسی دفتر فنی نظیر تهیه نقشه های Shop و As-Built همچنین متره و برآورد برای انواع پروژه ها می باشد.

Cost Estimation

لیست خدمات مهندسی دفتر فنی:

 

  • تهیه نقشه های Shop توسط نرم افزار Tekla

  • تهیه مدل سازه ای توسط نرم افزار Revit Structure

  • تهیه نقشه های As-Built

  • انجام برآورد احجام و آنالیز بها در انواع فرمتها

  • انجام خدمات کنترل پروژه و تهیه ساختار شکست